صفحه لندینگ چله | صفحه فرود چله
قالب html چله

معرفی صفحه لندینگ چله

صفحه لندینگ چله یک صفحه لندینگ جند منظوره می باشد که با استفاده از آن میتوانید برای سایت فروشگاهی خود جشنواره برگزار نمایید.

معرفی بخش های مختلف لندینگ چله

معرفی

در این بخش میتوانید توضیحات متنی مربوط به معرفی جشنواره خود را وارد نمایید.

 

بخش ویدئو

در این بخش میتوانید یک ویدئو معرفی جشنواره یا حتی معرفی محصولات خود را به صورت آیفریم قرار دهید.

صفحه لندینگ چله | صفحه فرود چله قالب html چله

بخش ویژگی ها

در این قسمت می توانید ویژگی های برجسته فروشگاه خود یا مزایای جشنواره خود را به صورت تیتروار وارد نمایید. البته هر بخشی را نیاز نداشته باشید می توانید حذف کنید.

 

بخش محصولات

در این قسمت میتوانید محصولات خود را همراه با لینک خرید و تصویر مربوط قرار دهید.

صفحه لندینگ چله | صفحه فرود چله قالب html چله

بخش فروش بلیط

در این قسمت میتوانید دو نوع بلیط ویژه و  معمولی را برای فروش قرار دهید.

صفحه لندینگ چله | صفحه فرود چله قالب html چله