نسخه ۱٫۱ در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۴ منتشر شد.
نسخه ۱٫۰ در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۴ منتشر شد.